Disclaimer

De informatie op de site www.instalcenter.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. InstalCenter b.v. is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, of overige informatie op deze website, behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

E-mail disclaimer
Elk e-mailbericht, tezamen met eventuele bijlagen, afkomstig van InstalCenter b.v. is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De informatie in deze e-mailberichten is vertrouwelijk. Onbevoegd gebruik, openbaarmaking of vermenigvuldiging is uitdrukkelijk verboden. Indien u niet (één van) de geadresseerde(n) van het e-mailbericht bent of indien geadresseerde dit e-mailbericht niet goed heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om het e-mailbericht te verwijderen en contact op te nemen met ons secretariaat, telefoonnummer (0418) 655110.

InstalCenter b.v. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht en eventuele bijlagen, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. In geen geval is InstalCenter b.v. aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.

Auteursrecht
De content op de InstalCenter website, zoals redactionele stukken, materialen, informatieve teksten, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal (namen, logo's trademarks en service marks), is eigendom van InstalCenter b.v. (en andere licentiehouders). Alles is beschermd door copyright, trademark en andere intellectuele eigendomswetten. In het geval dat de content op deze website eigendom is van derden, is er sprake van bronvermelding. De content op de InstalCenter website mag alleen voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden worden gebruikt. U gaat ermee akkoord dat het materiaal niet gereproduceerd, gedistribueerd, vermenigvuldigd of uitgezonden wordt zonder schriftelijke toestemming van InstalCenter b.v.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan InstalCenter b.v. worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. InstalCenter b.v. heeft geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.